Algemene voorwaarden

1)VERKOOP /LEVERINGSVOORWAARDE

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze goederen en diensten die op afstand geleverd worden als gevolg van het aanbod op www.custom-shirt.nl evenals alle daar uit voortvloeiende rechtshandelingen. www.custom-shirt.nl hierna te noemen verkoper levert alleen in Nederland.

2)KOPER/OPDRACHTGEVER

In deze voorwaarde maken wij onderscheid tussen zakelijke en particulieren afnemers. Een zakelijk klant is hij/zij die handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of/en hij die voor derde handelt in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar. Een particuliere klant is hij/zij die handelt als consument om in zijn /haar,of de behoefte van derde te voorzien, zonder dat daar een zakelijk oogmerk aan verbonden is. Bij Jeugdigen en andere handelingsonbekwame zullen wij ,mits de rechthandeling hiertoe geen aanleiding geeft er van uit gaan,dat deze handelt met instemming van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.

3)OFFERTES

Een offerte wordt altijd schriftelijk uitgebracht en heeft een geldigheidsduur van 21 dagen vanaf de dag waarop deze getekend is. Mondelinge prijsopgaven geven slechts een voorlopige prijsindicatie ,hieraan kunnen geen rechten ontleent worden totdat zij doormiddel een schriftelijke offerte bevestigd zijn. In offertes worden de prijzen altijd uitgedrukt inclusief B.T.W. , tenzij anders vermeld.

4)PRIJZEN

De aangeboden goederen en /of diensten worden/zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de webwinkels. Voorbehoud plaatsing/tikfouten. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Alle aangegeven prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. Lichte afwijkingen in kleur en of model veroorzaakt door productiegangen en /of wijzigingen kunnen niet als reden aangevoerd worden de goederen te weigeren of te retour te zenden.

5)BESTELLEN

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met alle voorwaarden.

6)OVEREENKOMST

De koopovereenkomst komt eerst tot stand door het verzenden/ontvangen van de orderbevestiging. Op de orderbevestiging is naast het aankoopbedrag de eventuele bijdrage verzend,verzekering en rembourskosten alsmede een totaalbedrag vermeld. De verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren. Behoudens de terugbetaling van een eventuele aanbetalingen rust op de verkoper geen enkele verplichting nog aansprakelijkheid.

7)ANNULEREN

Een particuliere koper kan zijn bestelling schriftelijk annuleren binnen een termijn van 24 uur nadat hij de order geplaatst heeft. Na de termijn van 24 uur is de verkoper gerechtigd een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 50% van de aankoopsom met een minimum van 15 euro. Zakelijke klanten kunnen hun bestelling niet annuleren.

8)BETALINGSWIJZE

Betaling vooraf op rekening.
Betaling via PAYPAL (voor snelle levering).
Contant bij afhalen.
Tikkie

9)BETALINGSGEBREK

De koper is in gebreke indien er een betalingstermijn van 14 dagen is verstreken en hij/zij nog niet aan zijn/haar betalingverplichting heeft voldaan. De verkoper verzendt aan de koper twee betalingsherinneringen elk met een verlengde betalingstermijn van tenminste een week. Nadien is hij gerechtigd tot buitengerechtelijke alsmede aansluitende gerechtelijke invordering over te gaan. Vanaf het eerste moment van in gebreke blijven is de verkoper gerechtigd zijn vordering met de wettelijke rente te verhogen.

10)LEVERING

De levering vindt plaats conform de gegevens van de orderbevestiging. De bestelde artikelen worden zo snel mogelijk geleverd. Bij vertraagde levering wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Verzending goederen vindt plaats via TNT Post of vervangend vervoer.

11)EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag terzake van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan ,blijven de goederen eigendom van de verkoper.

12)ONMACHT

Indien de verkoper buiten zijn schuld niet aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen,stelt hij de koper hier zo spoedig mogelijk van in kennis. Zowel de koper als ook de verkoper hebben dan het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.Dit door middel van een schriftelijke verklaring,zonder recht op enige schadevergoeding. Onder leveringsonmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid,waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd,of waardoor de nakoming in redelijkheid niet gevergd kan worden.

13)ONTVANGST GOEDEREN 

De koper is verplicht de zending bij ontvangst op beschadigingen te controleren. Eventuele gebreken direct aan de verkoper te melden en schriftelijk te bevestigen.

14)VERZENDKOSTEN

De goederen worden vervoerd op kosten en voor risico van de koper. Bij weigering of retourzending worden alle ter zaakdoende verzend/rembourskosten met een opslag aan administratiekosten bij de koper in rekening gebracht met een minimum van 10 euro.

15)RUILEN, RETOURNEREN

Ruilen/retourneren is slechts mogelijk na overeenstemming met de verkoper . De verkoper kan een andere uiterste ruiltermijn stellen. De kosten van retour en vervangende zending komen voor rekening van de koper.

16)ZICHTTERMIJN

Voor alle aanbiedingen geldt een zicht en/of ruiltermijn van 8 dagen tenzij er bij de aanbieding of ordervestiging uitdrukkelijk iets anders vermeld staat. Artikelen die speciaal voor u besteld zijn kunnen niet geruild worden. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering. Binnen de zichttermijn mag de particuliere koper de goederen retour zenden na de verkoper hiervan in kennisgesteld te hebben. De goederen mogen niet gedragen,gebruikt of beschadigd worden. Er mogen geen labels prijskaarten etc verwijderd worden en dienen zich in een onbeschadigde originele verpakking te bevinden.. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van de goederen door TNT Post of vervangend vervoerder. Indien het pakket door TNT Post of eigen vervoer wordt bezorgd,wordt er van uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft de dag volgend op de datum vermeld op de factuur. De bewijslast dat de koper tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om binnen de zichttermijn te retourneren berust bij de koper.

17)RETOURZENDEN

Retourzendingen worden bij ontvangst door de verkoper onmiddellijk gecontroleerd op het feit of ze gedragen/gebruikt zijn. Indien de verkoper dit constateert,vindt geen restitutie plaats of wordt het bedrag alsnog in rekening gebracht. Ons oordeel is hierin maatgevend Er is hier geen discussie over mogelijk. Retourzendingen dienen te geschieden in de originele verpakkingen. Niet of onvoldoende gefrankeerde evenals beschadigde of slecht verpakte retourzendingen worden geweigerd,of de extra hoge kosten van ongefrankeerd verzenden worden op het restitutiebedrag in mindering verbracht. Een door de verkoper verstrekte tegoedbon verliest haar geldigheid een jaar na datum van afgifte.

18)KLACHTEN

Klachten terzake van leveranties dienen de verkoper binnen een termijn van 8 dagen na verzending van de goederen schriftelijk te worden medegedeeld. Indien de koper hier in gebreke blijft,heeft de verkoper aan zijn leveringsverplichting voldaan.

19)AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper aanvaard geen enkele aansprakelijk voor indirecte schade ,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van de verkoper is slechts beperkt tot de eventuele vergoeding of vervanging van een ondeugdelijke product.

20)PRIVACY

De verkoper zal de kopergegevens gebruiken om de bestelling te kunnen leveren en indien nodig contact met de koper op te nemen. Zijn gegevens worden tevens opgenomen in het klantenbestand welk niet ter beschikking van derde gesteld wordt. Op verzoek van koper wordt hij hieruit verwijderd.

21)GESCHILLEN 

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige rechtshandelingen tussen koper en verkoper worden voorgelegd aan een daartoe in Nederland bevoegde rechter.

Terug
Uw ipadres is: 44.220.44.148
Copyright © 2024 CUSTOM-SHIRT.NL. Powered by Bolle Ed